SenseLab

Paper (s) having Hájos N, Mody I (1997) as References


 
Name
1 Aradi I, Soltesz I (2002)
2 Bartos M, Vida I, Frotscher M, Geiger JR, Jonas P (2001)
3 Berzhanskaya J, Chernyy N, Gluckman BJ, Schiff SJ, Ascoli GA (2013)
4 Bezaire MJ, Raikov I, Burk K, Vyas D, Soltesz I (2016)
5 Gloveli T, Dugladze T, Rotstein HG, Traub RD, Monyer H, Heinemann U, Whittington MA, Kopell NJ (2005)
6 Katona G, Kaszás A, Turi GF, Hájos N, Tamás G, Vizi ES, Rózsa B (2011)
7 Pervouchine DD, Netoff TI, Rotstein HG, White JA, Cunningham MO, Whittington MA, Kopell NJ (2006)
8 Rotstein HG, Pervouchine DD, Acker CD, Gillies MJ, White JA, Buhl EH, Whittington MA, Kopell N (2005)
9 Traub RD, Kopell N, Bibbig A, Buhl EH, LeBeau FE, Whittington MA (2001)