SenseLab

Paper (s) having Janahmadi M as Authors


 
Name
1 Abbasi S, Abbasi A, Sarbaz Y, Janahmadi M (2017)
2 Amiri M, Bahrami F, Janahmadi M (2012)
3 Borjkhani M, Bahrami F, Janahmadi M (2018)
4 Borjkhani M, Bahrami F, Janahmadi M (2018)
5 Borjkhani M, Bahrami F, Janahmadi M, (2018)
6 Haghdoost-Yazdi H, Janahmadi M, Behzadi G (2008)
7 Mehranfard N, Gholamipour-Badie H, Motamedi F, Janahmadi M, Naderi N (2014)
8 Mehranfard N, Gholamipour-Badie H, Motamedi F, Janahmadi M, Naderi N (2015)
9 Minneci F, Janahmadi M, Migliore M, Dragicevic N, Avossa D, Cherubini E (2007)
10 Pourbadie HG, Naderi N, Mehranfard N, Janahmadi M, Khodagholi F, Motamedi F (2015)
11 Yazdi HH, Janahmadi M, Behzadi G (2007)