SenseLab

Paper (s) having Bazhenov M as Authors


 
Name
41 Howell F, Bazhenov M, Rogister P, Seznowski T, Goddard N (2002)
42 Ito I, Bazhenov M, Ong RC, Raman B, Stopfer M (2009)
43 Kee T, Sanda P, Gupta N, Stopfer M, Bazhenov M (2015)
44 Komarov M, Bazhenov M (2016)
45 Komarov M, Krishnan G, Chauvette S, Rulkov N, Timofeev I, Bazhenov M (2018)
46 Krishnan GP, Bazhenov M (2011)
47 Krishnan GP, Chauvette S, Shamie I, Soltani S, Timofeev I, Cash SS, Halgren E, Bazhenov M (2016)
48 Krishnan GP, Filatov G, Bazhenov M (2013)
49 Krishnan GP, Filatov G, Shilnikov A, Bazhenov M (2015)
50 Krishnan GP, González OC, Bazhenov M (2018)
51 Lemieux M, Chen JY, Lonjers P, Bazhenov M, Timofeev I (2014)
52 Malerba P, Krishnan GP, Fellous JM, Bazhenov M (2016)
53 Moldakarimov S, Bazhenov M, Sejnowski TJ (2015)
54 Perez-Orive J, Bazhenov M, Laurent G (2004)
55 Rabinovich M, Huerta R, Bazhenov M, Kozlov K, Abarbanel HDI (1998)
56 Rosen BQ, Krishnan GP, Sanda P, Komarov M, Sejnowski T, Rulkov N, Ulbert I, Eross L, Madsen J, Devinsky O, Doyle W, Fabo D, Cash S, Bazhenov M, Halgren E (2019)
57 Rulkov NF, Bazhenov M (2008)
58 Rulkov NF, Timofeev I, Bazhenov M (2004)
59 Sinakevitch IT, Smith AN, Locatelli F, Huerta R, Bazhenov M, Smith BH (2013)
60 Skorheim S, Razak K, Bazhenov M (2014)
61 Timofeev I, Bazhenov M, Sejnowski T, Steriade M (2002)
62 Timofeev I, Bazhenov M, Sejnowski TJ, Steriade M (2000)
63 Timofeev I, Grenier F, Bazhenov M, Houweling AR, Sejnowski TJ, Steriade M (2002)
64 Timofeev I, Grenier F, Bazhenov M, Sejnowski TJ, Steriade M (2000)
65 Timofeev I,Bazhenov M (2005)
66 Volgushev M, Chen JY, Ilin V, Goz R, Chistiakova M, Bazhenov M (2016)
67 Volman V, Bazhenov M, Sejnowski TJ (2011)
68 Volman V, Bazhenov M, Sejnowski TJ (2012)
69 Volman V, Perc M, Bazhenov M (2011)
70 Wei Y, Krishnan GP, Bazhenov M (2016)