SenseLab

Paper (s) having Rosenblum M as Authors


 
Name
1 Gummaraju J, Rosenblum M (2005)
2 Kurths J, Pikovsky A, Rosenblum M (2001)
3 Montaseri G, Yazdanpanah MJ, Pikovsky A, Rosenblum M (2013)
4 Pikovsky A, Rosenblum M (2007)
5 Pikovsky A, Rosenblum M, Kurths J (2001)
6 Pikovsky A, Rosenblum M, Kurths J (2003)
7 Pikovsky A, Zaks M, Rosenblum M, Osipov G, Kurths J (1997)
8 Popovych OV, Lysyansky B, Rosenblum M, Pikovsky A, Tass PA (2017)
9 Rosenblum M, Pikovsky A (2004)
10 Rosenblum M, Pikovsky A, Kurths J (1997)
11 Rosenblum M, Pikovsky A, Kurths J (2001)
12 Rosenblum M, Pikovsky A, Kurths J, Schaefer C, Tass P (2001)
13 Rosenblum M, Tukhlina N, Pikovsky A, Cimponeriu L (2006)
14 Tass P, Rosenblum M, Weule J, Kurths J, Pikovsky A, Volkmann J, Schnitzler A, Freund H (1998)
15 Tukhlina N, Rosenblum M (2008)
16 Tukhlina N, Rosenblum M, Pikovsky A, Kurths J (2007)