SenseLab
Paper
  Data
Chizhov AV, Smirnova EY, Kim KKh, Zaitsev AV (2014)
A simple Markov model of sodium channels with a dynamic threshold.
37
181
91
2014
J Comput Neurosci
Other categories referring to Chizhov AV, Smirnova EY, Kim KKh, Zaitsev AV (2014)
Paper.References   (1)
Revisions: 2
Last Time: 4/1/2019 2:14:51 PM
Reviewer: System Administrator
Owner: System Administrator