SenseLab
Paper
  Data
Penttonen M, Nurminen N, Miettinen R, Sirviö J, Henze DA, Csicsvári J, Buzsáki G (1999)
Ultra-slow oscillation (0.025 Hz) triggers hippocampal afterdischarges in Wistar rats.
94
735
43
1999
Neuroscience
Other categories referring to Penttonen M, Nurminen N, Miettinen R, Sirviö J, Henze DA, Csicsvári J, Buzsáki G (1999)
Paper.References   (2)
Revisions: 2
Last Time: 4/5/2019 3:53:12 PM
Reviewer: System Administrator
Owner: System Administrator