SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL941
6
OR4F3
MDGENHSVVSEFLFLGLTHSWEIQLLLLVFSSVLYVASITGNILIVFSVTTDPHLHSPMYFLLASLSFIDLGACSVTSPKMIYDLFRKRKVISFGGCIAQIFFIHVIGGVEMVLLIAMAFDRYVALCKPLHYLTIMSPRMCLSFLAVAWTLGVSHSLFQLAFLVNLAFCGPNVLDSFYCDLPRLLRLACTDTYRLQFMVTVNSGFICVGTFFILLISYVFILFTVWKHSSGGSSKALSTLSAHSTVVLLFFGPPMFVYTRPHPNSQMDKFLAIFDAVLTPFLNPVVYTFRNKEMKAAIKRVCKQLVIYKRIS
Other categories referring to ORL941
Revisions: 3
Last Time: 9/21/2001 6:52:56 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito