SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL958
ZF9A
MSSLXASFSLNISVVRPEYFFILGLSGIPYSNLYYIFIFIIYFITVIGNFLVILLIVLDRSLHSPKYIGVFNLALADIGETNALIPNMMKTFLFDSQYISYNACLVNMFFVFLFSSMQSLTLVVMAYDRLIAICLPLRYHVIVNNTSMISIFSAVFMFNSIIVASMVSLVTNISFCKSNVIQSYLCDHGPMFRMACNDNNINKIMGFLYTTLYLIAPMLVIFLSYLGIFLVVSKIATWERRLKALKTCVSHLLLVGIYFLPIFFTYLTSLLLFSTSNSRVISTSLAYAIPPMLNPIIYVLNTAEITNTIRKGFKNRSLPIETVSK
Other categories referring to ORL958
Revisions: 2
Last Time: 9/25/2001 8:40:52 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito