SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL1005
17
COR3
MYPRNSSQAQPFLLAGLPGMAQFHHWVFLPFGLMYLVAVLGNGTILLVVRVHRQLHQPMYYFLLMLATTDLGLTLSTLPTVLRVFWLGAMEISFPACLIQMFCIHVFSFMESSVLLAMAFDRYVAICCPLRYSSILTGARVAQIGLGIICRCTLSLLPLICLLTWLPFCRSHVLSHPYCLHQDIIRLACTDATLNSLYGLILVLVAILDFVLIALSYIMIFRTVLGITSKEEQTKALNTCVSHFCAVLIFYIPLAGLSIIHRYGRNAPPISHAVMANVYLFVPPILNPVLYSMKSKAICKGLLRLLCQRAAWPGHAQNC
3246
Other categories referring to ORL1005
Revisions: 4
Last Time: 7/30/2008 12:50:04 PM
Reviewer: Chiquito
Owner: Chiquito